Samart Engineering
อุปกรณ์ใช้ในบ้านพักอาศัย
อุปกรณ์ใช้ในงานระบบ
อุปกรณ์อื่นๆ
หน้าหลัก / ลักษณะปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เครื่องรับฯ DSR-999, DSR-999-1,DSR-999-2 และ OTA-ONE

ลักษณะปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เครื่องรับฯ DSR-999, DSR-999-1,DSR-999-2 และ OTA-ONE

 ลักษณะปัญหาหลักๆ มี 2 แบบ


1.เมื่อลูกค้ารับ OTA แล้วทำให้เครื่องฯ รับไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินั้นลักษณะของปัญหา :หน้าจอมืด, รีสตาร์ทเอง. ไม่มีตัวอักษร, ไม่สามารถใช้งานรีโมทได้

สาเหตุของปัญหา : เกิดจากการรับข้อมูลขาดช่วง หรือไม่ต่อเนื่อง เช่น

- อาจเกิดจากผู้ใช้งาน โดยในขณะที่เครื่องฯ กำลัง OTA ....

ผู้ใช้งานถอดปลั๊ก หรือปิดสวิทซ์

- อาจเกิดจากในขณะที่เครื่องฯ กำลัง OTA ....สัญญาณดาวเทียมขาดหาย

หรือสวิง ที่ค่าความถี่ที่ใช้รับข้อมูล OTA


- อาจเกิดจากภาคส่งที่สถานีไทยคม ขาดช่วงซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นมากในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา( ตอนที่ชอง MVเปลี่ยนความถี่ )


วิธีการแก้ไข : สามาถใช้ BINไฟล์เพื่อโหลดจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับฯ

(สามารถติดต่อจากตัวแทนจำหน่าย SAMART )


หมายเหตุ : ซอฟท์แวร์ OTA จะทำการปรับปรุงเฉพาะช่องรายการเท่านั้นไม่ได้เข้าไป

แก้ไขค่าพารามิเตอร์ข้างในตัวเครื่องรับ


2. ปัญหาจาก BIN ไฟล์ ( เกิดจากการโหลดจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับฯหรือการโหลดแบบเครื่องฯ ไปเครื่องฯ )

ลักษณะของปัญหา : ไม่สามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลได้, ภาษาไม่ตรงกับคำสั่ง,ค่าพารามิเตอร์ภายใน เช่น ค่าความถี่ OTA ไม่เป็นตามกำหนด หรืออื่นๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของ OSD

สาเหตุของปัญหา : เกิดจากการเขียนข้อมูลใน BIN ไฟล์ไม่ถูกต้อง หรือการCompile ผิดพลาด เช่น ใส่ข้อมูลของปุ่มกด ไม่ตรงกับรีโมทฯ ของรุ่นนั้นๆ


วิธีการแก้ไข : สามาถใช้ BIN ไฟล์เพื่อโหลดจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องรับฯ (สามารถติดต่อจากตัวแทนจำหน่าย SAMART )


หมายเหตุ : ซอฟท์แวร์ BIN จะทำการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ภายในตัวเครื่องรับ

 
Copyright2009 Samart Engineering. All rights reserved.