Samart Engineering
อุปกรณ์ใช้ในบ้านพักอาศัย
อุปกรณ์ใช้ในงานระบบ
อุปกรณ์อื่นๆ
หน้าหลัก / แจ้งปรับเปลี่ยนลำดับช่องรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไข กสทช.

แจ้งปรับเปลี่ยนลำดับช่องรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไข กสทช.

       ตามที่บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ได้รับหนังสือแจ้งให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขจากสำนักงาน กสทช. วันที่ 29 ตุลาคม 2558  โดยให้จัดลำดับช่องรายการในกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกับช่องรายการดิจิตอลทีวี นั้น

      ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ได้จัดเรียงช่องรายการใหม่ให้เป็นไปตามเงิ่อนไข โดยลำดับช่องรายการใหม่สามารถตรวจสอบได้ที่

ผังช่องรายการ

 

 

 

 


                                                                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        
                                                                    ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์

 
Copyright2009 Samart Engineering. All rights reserved.